ყველაზე მეტად დედამიწის მსგავსი (ახალი პლანეტა)

აღმოჩენილია ახალი, ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დედამიწის მსგავსი პლანეტა 36 სინათლის წლის მოშორებით. ambobs Ziebis axali Sedegebi.

planetis saxelia  HD85512bigi garemoeqceva narinjisfer juja varskvlavs, ialqnebis TanavarskvlavedSi. astronomebma planeta HARPS –is me SveobiT aRmoaCines, maRali sizustis speqtrografiT la silias observatoriaSi, Cile.

radialuri speqtrografi planetebze monadire mowyobilobaa, romelic varskvlavTa rxevas akvirdeba, romlis mixedviTac SeiZleba gravitaciuli  urTierTqmedebebis gamoTvla varskvlavsa da mis garSemo orbitaze moZrav obieqtebs Soris.

HARPS –is monacemebma aCvena, rom planeta 3,6-jer masiuria dedamiwaze, da planeta swored im distanciaze garemoeqceva mSobel varskvlavs rom Txevadi wylis arseboba mis zedapirze SesaZlebelia.

“distancia (planetasa da mis mzes Soris) swored is limitia, romlis farglebSic unda arsebobdes Txevadi wyali” ambobs astrofizikis harvard smiTsonis centrisa da maqs plankis astronomiis institutis kvlevis xelmZRvaneli liza kalTengeri .

Tu Cveni mzis sistemis masStabSi CavsvamT, is odnav Sorsaa mzidan vidre venera.” am manZilze planeta savaraudod iRebs odnav met energias varskvlavisgan vidre dedamiwa mzisgan.

Tumca kalTengerma da misma kolegebma gamoTvales rom 50%- Rrublebis garsi atmosferoSi sakmarisi raodenobis energias aireklavda ukan raTa daecva planetis gadaxureba.

saSualod dedamiwas aqvs 60%- Rrublebis garsi, ase rom nawilobriv Rrubliani ca hd85512b-ze kiTxvis gareSea – ambobs is

raTqmaunda, wylis orTqlis Rrublebi damokidebualia dedamiwis atmosferos msgavsebasTan, romlis dadgenac Tanamedrove instrumentebiT SeuZlebelia aseTi Soreuli planetebisTvis.

planetebis Camoyalibebis modeli winaswarmetyvelebs rom dedamiwaze aTjer masiur planetebs unda qondeT wyalbadis da heliumis atmosfero – ambobs kalTengeri ufro patara planetebs  CaTvliT ki ufro dedamiwis msgavsi, umetesad azotisgan da Jangbadisgan Semdgari.

axali samyaro “Zlieri kandidati” sicocxlis arsebobis vargisianobisTvis.

axal aRmoCenili planeta mxolod meore kldovani planetaa e.w “sacxovrebel zomaSi” Cveni mzis sistemis gareT. zonaSi sadac arc Zalian civia da arc Zalian cxeli Txevadi wylisTvis.

 HARPS- is wina aRmoCena ukavSirdeba meore dedamiwis msgavs planetas glize 581d-s. es planeta xelsayreli zonis kideze mdebareobs.

 momdevno imedis momcemi planetaa Gliese 581g yvelaze metad msgavsi dedamiwisa romelic igive instrumentma aRmoaCina 2010 wels. Tunma am planetis Sesaxeb gavrcelda cnobebi rom zogierTi eqsperti mas monacemebis SecdomaTa Sedegs uwodebs.

axal aRmoCenili planetis orbita TiTqmis idealurad cirkularulia, ramac unda ganapirobos stabiluri klimati, misi mze ki Cven mzeze ufro xnieri da Sesabamisad naklebad aqtiuri unda iyos, amitom atmosferos damazianebeli eleqtromagnituri Stormebis SesaZleblobac naklebi iqneba. ara mxolod es faqtoria mniSvnelovani Tumca “sistemis asaki 5,6 miliardi weli – aZlevs sicocxles Sanss Camoyalibebisa da ganviTarebisTvis.” – ambobs texasis universitetis astronomiuli programis direqtori menfred kanci. kontrastisTvis Cveni mzis sistema daaxloebiT 4,6 miliardi wlisaa. 

dRevandeli teqnologiuri limiti ar gvaZlevs SesaZleblobas ufro meti gavigoT planetaze an sulac vestumroT. magram Tu SevZlebdiT dagvxvdeboda marTlac ucxo samyaro, notio, cxeli planeta 1,4-jer Zlieri gravitaciiT – ambobs kalTengeri.                                   

National Geographic-ის მიხედვით.

22 thoughts on “ყველაზე მეტად დედამიწის მსგავსი (ახალი პლანეტა)

  1. იმედია ფრენას თუ არა, შორეული პლანეტების დაკვრივებას მაინც მოვესწრებით.

    ისე გულის გატეხა მგონი არ ღირს, ჩვენ კაცობრიობის ისტორიაში მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპოქის დასაწყისში ვართ. რომელიც ან დასაწყისი იქნება სუპერ ცივილიზაციის ჩამოყალიბების ანდაც დასაწყისი ადამიანთა მოდგმის განადგურების.
    ასე რომ მნიშვნელოვნება არ გვაკლია ამ ეპოქაში. 😀

  2. გამოხმაურება: 7 პლანეტა რომელზეც შესაძლოა სიცოცხლე არსებობდეს – პოტენციურად სიცოცხლისთვის ვარგისი პლანეტე

  3. გამოხმაურება: 7 პლანეტა რომელზეც შესაძლოა სიცოცხლე არსებობდეს – პოტენციურად სიცოცხლისთვის ვარგისი პლანეტე

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

Connecting to %s